Jei kūdikėlio laimė priklausytų nuo krikštynų šventės gausos ir linksmumo, tėvai, turbūt sudrebintų žemės rutulį.

Jei kūdikėlio gyvenimo sėkmė priklausytų nuo žmonių skaičiaus puotoje, tėvai, turbūt sukviestų visą pasaulį.

Tačiau viskas priklauso nuo tėvų rūpesčio ir begalinės meilės savo vaikams...

Rūpinkitės savo vaikais, mylėkite juos, mokykite ir veskite doros keliu!

                                                                        

Trumpai apie krikštą.... 

Krikštas (gr.βαπτίζω– „pasineriu", „esu panardinamas“, „nuskęstu“)– svarbiausias iš septynių sakramentų, vartai į kitus sakramentus, kuris nuplauna nuodėmes ir įjungia pakrikštytąjį į Bažnyčią.

Krikštas — tai viso krikščioniškojo gyvenimo pagrindas, gyvenimo su Jėzumi Kristumi pradžia, blogio ir nuodėmės išsižadėjimas, vartai į Bažnyčios bendruomenę, durys į Dievo karalystę, kurioje visi susitiksime kaip vienos mylinčios šeimos nariai. Krikštynų metu krikštijamas vaikas tampa  Dievo šeimos – Bažnyčios nariu. Tai ne tik graži šventė (kas labai gražu ir pagirtina), bet ir supratimas, jog Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pagrindas. Krikšto pagalba vaikas išlaisvinamas iš nuodėmės. Kiekvienas sakramentas turėtų būti svarbus įvykis tikinčio žmogaus gyvenime. Pirmasis iš septynių sakramentų – Krikštas, kurį Kristus įsteigė  visiems žmonėms, kad jie galėtų pasiekti amžinąją laimę.

Krikšto simboliai:

Kryžiaus ženklas – reiškia Švč. Trejybės bei mirusio ir prisikėlusio Kristaus išpažinimą.

Pašventintas vanduo – Tai žmogaus gyvybės ir kūno apsivalymo simbolis.

Aliejus – nuvalymo, sustiprinimo, išvadavimo iš nuodėmės ženklas. 

Baltas drabužis (skraistė, spausti čia) – simbolizuoja Dievo malonę.. Tai nepaprasto išaukštinimo ir nekaltumo ženklas,naujo žmogaus naujos istorijos, naujos suteiktos vilties ir pasitikėjimo ženklas. 

Krikšto žvakė spausti čia – Kristaus šviesos ženklas. Primena prisikėlusį Kristų.

Krikšto apeigos

Apeigos pradedamos kryžiaus ženklu. Kunigas paklausia apie vardą, kurį šeima išrinko krikštijamajam. Iš anksto žmogui parenkamas krikščioniškas kokio nors šventojo vardas. Taip krikščionis visam gyvenimui gauna globėją ir krikščionišką gyvenimo pavyzdį. Kunigas dešinės rankos nykščiu padaro kryžiaus ženklą ant vaikelio kaktos. Taip vaikelį palaimina tėvai ir krikštatėviai. Paskui visi drauge meldžiasi už krikštijamąjį ir prašoma šventųjų globos. Katechumenų aliejumi patepama krikštijamojo krūtinė. Pačios krikšto apeigos — vandens užpylimas kaip ir panardinimas primena krikštijamojo palaidojimą Kristaus mirtyje, iš kurios prisikeliama su Kristumi atnaujintam gyvenimui. Tai gimimas iš vandens ir Dvasios, Dievo kaip gelbėtojo priėmimas, apsisprendimas gyventi kaip Viešpats moko. Pakrikštytasis patepamas Šventąja Krizma, jam uždedamas baltas rūbas, uždegama žvakė. (Pagal tradicijas krikštamotė turėtų pasirūpinti baltu rūbu ir krikšto žvake, bei jos papuošimu spausti čia.   Drauge meldžiamasi Tėve mūsų malda, suteikiamas palaiminimas tėvams ir visiems apeigų dalyviams.

Krikštynų apeigoms bažnyčioje reikia turėti su savimi kūdikio ar vaiko gimimo liudijimą, krikštatėvių asmens dokumentus. Dokumentų reikės pildant Krikšto knygą. Joje įrašomas pakrikštytojo vardas ir pavardė, krikšto vardas, gimimo data ir vieta, tėvo ir mamos vardai pavardės, tėvų adresas, tėvų tuoktuvių vieta, krikštatėvių vardai ir pavardės.

Po krikšto apeigų išduodamas Krikšto liudijimas.

Trumpa informacija apie krikštą katalikų bažnyčioje Lietuvoje

Dažniausiai krikštijami kūdikiai ir maži vaikai tęsiant nuo seno galiojančią tradiciją dieviškomis dovanomis aprūpinti savo šeimų narius, kad Viešpaties gyvybė ir galia bei dovanotas tikėjimas padėtų bręstančiai asmenybei augti ir skleistis. Šeima įsipareigoja padėti krikščioniui augti, parodyti Dievo meilę per mylinčias rankas ir širdis, drauge melstis ir parodyti krikščioniškų vertybių lobius. Kūdikiai krikštijami tik tada, kai bent vienas iš tėvų ar globėjų to nori.

Vaikai nuo 7 metų amžiaus turi būti krikštijami tik pakankamai pasiruošę, išmokę svarbiausias katalikiškas maldas ir turėtų žinoti pagrindinius krikščioniško gyvenimo aspektus bei tikėjimo tiesas.

Suaugusieji patys turėtų kreiptis į parapijos kunigą ir po pokalbio įsijungti į suaugusiųjų katechumenato užsiėmimus.

Krikšto tėvams būtina žinoti:

Krikšto tėvai turi būti vyresni nei 16 metų ir jau priėmę Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus.

Jei krikštatėviai vedę, turi būti priėmę ir Santuokos sakramentą.

Krikštatėviai turi padėti tėvams rūpintis vaiko tikėjimo ir bendruomeniškumo ugdymu.

Malda nuo šiol bus svarbu lydėti naują krikščionį.

Krikštatėviai puoselėja atsakomybę ir dvasinę giminystę su pakrikštytu žmogumi.

Visą gyvenimą krikštatėviai Krikšto sūnų ar dukrą palaiko sunkumuose ir džiaugsmuose.

Jie turi stengtis dalyvauti Bažnyčios gyvenime, švęsti sekmadienius ir krikščioniškai gyventi.